Algemene Voorwaarden

Martin Brinkhuis Kunstschildersmaterialen BV is een werkmaatschappij van Martin Brinkhuis Holding BV.

 

Kamer van Koophandel:06036458

BTW nr: NL8046.03.285.B01

ING Bank: 2576301

ABN AMRO Bank: 41.51.58.303

BIC: ABNANL2A

IBAN: NL23ABNA0415158303

Deze algemenevoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.


 

1. Algemeen

Deze algemeneverkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij MartinBrinkhuis

kunstschildersmaterialenB.V. als verkoper optreedt. Voorwaarden van de koper zijn niet van

toepassing, tenzijdeze voor ons schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes, ordersen prijzen

a. Alle offertes zijnvrijblijvend en worden pas bindend na uitdrukkelijke bevestiging door ons.Indien

tussen de datum vantotstandkoming van de overeenkomst en de datum van aflevering van de

goederen een door onsnieuw uitgegeven prijscourant in werking treeft, zijn wij gerechtigd voor de

alsdan nog nietafgeleverde producten die in de nieuwe prijscourant vermelde prijs in rekeningte

brengen. Indien deprijs echter binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst wordt

verhoogd, heeft dekoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Aflevering enverzending

a. Bestellingen dienen minimaal een factuurwaarde van € 25,00 te vertegenwoordigen. Bij

bestellingen van goederen met een  factuurwaarde van € 95,00  of meer, worden de

goederen franco aanhuis geleverd. De verzendkosten voor bestellingen tot € 95.00 bedragen 4.95.

Het transport van de bestelde goederen geschiedt voorrekening en risico van ons aan het adres van koper of aan het bij koper  dichtstbijzijnde spoorwegstation, postkantoor of bestelhuis. Eventuele naleveringen worden zonder verzendkosten nagezonden.

b. De vrachtbrief /het vervoeradres geldt als de datum en het bewijs van aflevering aan koper.Vanaf

het tijdstip van aflevering en/of aanbieding van de goederen aan koper gaat het risico ter zakevan de

geleverde goederen opde koper over. Koper is gehouden de goederen in ontvangst te nemen, bij

gebreke waarvan de hiermede ten laste van ons komende schade en/of kosten door koper aan ons

zullen worden vergoed.

4. Reclamaties

a. Reclamatiesbetreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de

emballage en de berekende prijs dan wel andere gebreken die koper bij normale oplettendheid bijof

spoedig na aflevering had dienen op te merken moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk

gemotiveerd bij ons worden ingediend. Bij verborgen gebreken met betrekking tot de afgeleverde

goederen dient de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd bij ons te reclameren. Het recht

van de koper om te reclameren vervalt in ieder geval na het verstrijken van 30 dagen na de aflevering

van de goederen.

b. Indien de afgeleverde goederen van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel ofgedeeltelijk

zijn verwerkt,beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht tot reclame.

c. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de klacht gegrond

is zullen wi juitsluitend gehouden zijn ofwel de goederen waar op de klacht betrekking heeft voor onze

rekening te vervangen ofwel deze terug te nemen en de koopprijs aan de koper terug te betalen. Wij

zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of kosten zoals bijvoorbeeld verlorengegane winst,

financiële verliezenenz.

d. Retourzendingen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons zijn niet toegestaan.

Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper aan het door ons opgegeven adres.

Voor zover retourzending na toestemming van ons heeft plaatsgevonden en de klacht van koper

gerechtvaardigd is,zullen de met de retourzending verbonden kosten door ons aan koper worden

vergoed. Wij zijn gerechtigd de teruggezonden goederen voor rekening en risico van koper te houden

of te doen houden,indien deze zonder onze toestemming of op grond van een niet gerechtvaardigde

klacht zijn teruggezonden.

5. Betaling

a. Betaling dientbinnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de koper op de vervaldag

nog niet de door hem verschuldigde betaling(en) heeft verricht, of wij twijfelen aan desolvabiliteit of

kredietwaardigheid van de koper, zijn wij gerechtigd de nakoming van jegens de koper aangegane

leveringsverplichting(en)op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor de nog te leveren

goederen contante betaling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

b. Bij te late betaling zijn wij gerechtigd de koper zonder verdere ingebrekestelling 1% permaand over

het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum tot de datum waaropbetaling

heeft plaatsgevonden.

c. Indien de koper ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn betalingsverplichtingen

voldoet, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het

verschuldigde bedrag voor rekening van de koper.

6.Eigendomsvoorbehoud

a. Wij behouden het eigendomsrechtvan de door ons afgeleverde goederen tot het tijdstip waarop

koper alle betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.

7. Overmacht

a. Indien wij door omstandigheden zoals overmacht, stakingen, overheidsmaatregelen en/of door

toedoen van toeleveringsbedrijven niet (tijdig) aan onze leveringsverplichtingen kunnen voldoen, zijn

wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, danwel de levering gedurende een door ons te bepalen

redelijk tijd op teschorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

8. Doorlevering

a. De koper zal de door ons geleverde goederen uitsluitend in de originele, ongewijzigde van ons

afkomstige verpakking(incl. etiketteringen) doorleveren en zal van zijn afnemers, indien dit geen

consumenten zijn, te onze gunste bedingen dat ook zij deze goederen uitsluitend in die verpakking

zullen doorleveren.

9. Inhoud website(www.martinbrinkhuis.nl)

Martin BrinkhuisKunstschildersmaterialen B.V. heeft de inhoud van zijn website met de grootstmogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de website geplaatst zijn. Alle informatie kan door ons te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd en/of verwijderd.

10. Eigendomsrechtenwebsite (www.martinbrinkhuis.nl)

De eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten,

afbeeldingen,vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/ofbewegend)

beeldmateriaal,geluidsmateriaal en merken en overige materialen, berusten bij ons en/of onze

licentiegevers. Het is niet toegestaan (een gedeelte van) de website op enige wijze terbeschikking

te stellen aan derdenen/of te verveelvoudigen.

11. Aansprakelijkheidwebsite (www.martinbrinkhuis.nl)

Wij sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect,op

enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. In het bijzonder zullen wij

geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of

voortvloeit uithandelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website

geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door

een derde.

12. Verwijzingenwebsite (www.martinbrinkhuis.nl)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button)bevatten

naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet

verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

13. Beveiligingwebsite (www.martinbrinkhuis.nl)

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm

van onrechtmatiggebruik van data. Wij organiseren hiervoor geavanceerde technische maatregelen

ten uitvoer. Wij kunnen te allen tijde niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/ofmisbruik van

data voortkomend uit de website.


14. Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


15. Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom deze

algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van

toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de

daartoebevoegde rechter te Almelo