Openingstijden winkel: NIEUW ADRES - Wemenstraat 17 - Hengelo                                                                      074-2452555

Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaardenMartin Brinkhuis Kunstschildersmaterialen BV is een werkmaatschappij
van Martin Brinkhuis Holding BV.

Kamer van Koophandel:06036458

BTW nr: NL8046.03.285.B01

ING Bank: NL83INGB0002576301
ING BIC: INGBNL2A

ABN AMRO Bank: NL23ABNA0415158303

ABN BIC: ABNANL2A

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

 

1. Algemeen

Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst waarbij Martin Brinkhuis kunstschildersmaterialen B.V. als verkoper optreedt. Voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij deze voor ons schriftelijk zijn aanvaard.

 

2. Offertes, orders en prijzen

a. Alle offertes zijn vrijblijvend en worden pas bindend na uitdrukkelijke bevestiging door ons. Indien tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van aflevering van de goederen een door ons nieuw uitgegeven prijscourant in werking treeft, zijn wij gerechtigd voor de alsdan nog niet afgeleverde producten die in de nieuwe prijscourant vermelde prijs in rekening te brengen.

3. Aflevering en verzending

a. Bestellingen dienen minimaal een orderwaarde van € 25,00 te vertegenwoordigen. Bij bestellingen van goederen met een orderwaarde van € 95,00  of meer, worden de goederen franco aan huis geleverd. De verzendkosten voor bestellingen tot € 95.00 bedragen € 6.95. Het transport van de bestelde goederen geschiedt voorrekening en risico van ons aan het adres van koper of aan het bij koper dichtstbijzijnde spoorwegstation, postkantoor of bestelhuis. Eventuele naleveringen worden zonder verzendkosten nagezonden. 
b. De vrachtbrief / het vervoeradres geldt als de datum en het bewijs van aflevering aan koper. Vanaf het tijdstip van aflevering en/of aanbieding van de goederen aan koper gaat het risico ter zake van de geleverde goederen op de koper over. Koper is gehouden de goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan de hiermede ten laste van ons komende schade en/of kosten door koper aan ons zullen worden vergoed.

4. Reclamaties

a. Reclamaties betreffende manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of betreffende de emballage en de berekende prijs dan wel andere gebreken die koper bij normale oplettendheid bij of spoedig na aflevering had dienen op te merken moeten binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk gemotiveerd bij ons worden ingediend. Bij verborgen gebreken met betrekking tot de afgeleverde goederen dient de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk gemotiveerd bij ons te reclameren. Het recht van de koper om te reclameren vervalt in ieder geval na het verstrijken van 30 dagen na de aflevering

van de goederen.

b. Indien de afgeleverde goederen van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht tot reclamatie.

c. Indien de koper met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de klacht gegrond is zullen wij uitsluitend gehouden zijn ofwel de goederen waar op de klacht betrekking heeft voor onze rekening te vervangen ofwel deze terug te nemen en de koopprijs aan de koper terug te betalen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of kosten zoals bijvoorbeeld verloren gegane winst, financiële verliezen enz.

d. Retourzendingen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons zijn niet toegestaan. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van koper aan het door ons opgegeven adres.Voor zover retourzending na toestemming van ons heeft plaatsgevonden en de klacht van koper gerechtvaardigd is, zullen de met de retourzending verbonden kosten door ons aan koper worden vergoed. Wij zijn gerechtigd de teruggezonden goederen voor rekening en risico van koper te houden of te doen houden, indien deze zonder onze toestemming of op grond van een niet gerechtvaardigde klacht zijn teruggezonden.

5. Betaling

a. Betaling dient binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de koper op de vervaldag nog niet de door hem verschuldigde betaling(en) heeft verricht, of wij twijfelen aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de koper, zijn wij gerechtigd de nakoming van jegens de koper aangegane leveringsverplichting(en)op te schorten totdat die betaling is geschied en/of voor de nog te leveren goederen contante betaling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

b. Bij te late betaling zijn wij gerechtigd de koper zonder verdere ingebrekestelling 1% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum tot de datum waarop betaling heeft plaatsgevonden.

c. Indien de koper ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten vallende op de inning van het verschuldigde bedrag voor rekening van de koper.

6.Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden het eigendomsrecht van de door ons afgeleverde goederen tot het tijdstip waarop koper alle betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook jegens ons ontstaan, heeft vervuld.

7. Overmacht

Indien wij door omstandigheden zoals overmacht, stakingen, overheidsmaatregelen en/of door toedoen van toeleveringsbedrijven niet (tijdig) aan onze leveringsverplichtingen kunnen voldoen, zijn

wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, dan wel de levering gedurende een door ons te bepalen

redelijk tijd op te schorten zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

8. Doorlevering

De koper zal de door ons geleverde goederen uitsluitend in de originele, ongewijzigde van ons afkomstige verpakking(incl. etiketteringen) doorleveren en zal van zijn afnemers, indien dit geen consumenten zijn, te onze gunste bedingen dat ook zij deze goederen uitsluitend in die verpakking zullen doorleveren.

9. Inhoud website (www.martinbrinkhuis.nl)

Martin Brinkhuis Kunstschildersmaterialen B.V. heeft de inhoud van zijn website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en gegevens die op de website geplaatst zijn. Alle informatie kan door ons te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd en/of verwijderd.

10. Eigendomsrechten website (www.martinbrinkhuis.nl)

De eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen,vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal,geluidsmateriaal en merken en overige materialen, berusten bij ons en/of onze licentiegevers. Het is niet toegestaan (een gedeelte van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen.

11. Aansprakelijkheid website (www.martinbrinkhuis.nl)

Wij sluiten hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. In het bijzonder zullen wij geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uithandelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.

12. Verwijzingen website (www.martinbrinkhuis.nl)

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button bevatten naar de websites van derden. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

13. Beveiliging website (www.martinbrinkhuis.nl)

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik van data. Wij organiseren hiervoor geavanceerde technische maatregelen ten uitvoer. Wij kunnen te allen tijde niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of misbruik van data voortkomend uit de website.

14. Herroepingsrecht

Bij producten:

1.     De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

1.     als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

2.     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3.     bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

1.     De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

1.     Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

2.     Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.


15. Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo.

 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen